skip to Main Content

STATUT

UNIUNEA INTERNATIONALA A FEMEILOR ROMANE UNIFERO, Inc.

International Union of Romanian Women for Women, their families & Supporters

Capitolul I. Denumirea, scopul, obiectivul si durata asociatiei

Art. 1. – Denumirea asociatiei este UNIUNEA INTERNATIONALA A FEMEILOR ROMANE, Inc., mai departe mentionata ca UNIFERO, de asemenea numita si International Union of Romanian Women, for Women, their families & Supporters Inc.
Art.2.
Adresa asociatiei este: 4422 Sheila Court, Lilburn, GA 30047-3630, USA; adresa corespondenta: aceeasi.
Art.3.
UNIFERO este o organizatie non-profit, umbrela, privata, care se supune legislatiei SUA, cu personalitate juridica, apolitica, si cu caracter international.
Art.4. La UNIFERO pot adera persoane juridice si fizice de pretutindeni interesate/implicate in identificarea, promovarea si sustinerea actiunilor si drepturilor femeilor in general si ale femeilor romane in special, in tara si strainatate. Organizatiile membre ale UNIFERO isi pastreaza deplina identitate si independenta de actiune.
Art.5. Viziunea noastra: respectarea femeii romance si a femeii in general ca fiinta demna, recunoasterea particularitatilor si atributiilor specifice si includerea ei ca partenera egala cu barbatul in toate problemele actuale si de perspectiva ale Romaniei, ale umanitatii in general.
Art. 6. – Durata de functionare a Uniunii este nelimitata.

Capitolul II – Scopul, obiectivele si activitatile

Art.7 a. Identificarea si monitorizarea diverselor aspecte ale vietii femeilor romane in strainatate in general cat si in tara, in particular, punand in valoare elementele pozitive si implicandu-se in rezolvarea celor negative. Pentru aceasta, UNIFERO va dezvolta contacte operative cu autoritatile statului roman, ale altor tari, precum si organizatii internationale, va urmari modul de mediatizare a situatiilor deosebite, va sprijini juridic, material, financiar, moral in rezolvarea situatiilor aparute.
7.b. UNIFERO isi propune de asemenea sa promoveze realizarile deosebite ale femeilor romane in toate domeniile, facindu-le cunoscute atit intern cit si extern.
7.c. Organizatia va acorda consultanta pe probleme specifice prin departamentele sale pentru:
* Recuperarea demnitatii femeilor aflate la un nivel inferior de civilizatie (nivel de trai,
educatie, etc.)
* Sprijinirea femeilor care isi cresc singure copiii
* Dezvoltarea unor programe de protectie sociala si recuperarea in special a femeilor care au folosit alcool sau droguri, a femeilor abuzate sexual, a celor gonite din domiciliu
* Recuperarea /obtinerea de compensatii pentru femeile prejudiciate si abuzate la locul de munca si a celor  care isi pierd serviciul
* Generarea unor
programe specifice tineretului / promovarea acestuia (relatii fete/baieti, integrarea in societate, educatia, calificarea, consilierea diversa, etc.)
* Initierea si aplicarea de proiecte ecologice, pentru o calitate superioara a vietii
* Initiere de proiecte de consiliere si legate de mediul ambiant
* Sustinerea drepturilor
femeilor (si ale familiilor acestora) aflate in situatie de risc sau marginalizare cum ar fi:
Tinere / tineri
Femeile apartinind unor minoritati entice
Femeile varstnice
Femeile din mediul rural

       Obiectiv
UNIFERO va actiona pentru obtinerea/aplicarea drepturilor femeilor din Romania si a romancelor din lume, dar si a femeilor in general si anume:
Art. 8.a. dreptul femeilor romane si de alte nationalitati la pastrarea identitatii si culturii tarii de origine

8.b. dreptul exprimarii in limba materna in orice imprejurare
8.c. dreptul la scoli, mass media si lacasuri de cult in limba materna
8.d. acces la servicii sociale, de sanatate, educationale, de formare profesionala care se adreseaza problemelor familiei, mamei si copilului,acces la informatii referitoare la egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
8.e obtinerea de ajutor pentru femeile romane din partea guvernelor tarilor in care se afla, cu sprijinul ambasadei Romaniei
8.f. In acest scop, UNIFERO isi propune:
* sa creeze un network pentru facilitarea contactului permanent intre membrii sai precum si intre UNIUNE si organizatiile internationale si nationale similare din tarile respective
* sa lucreze in parteneriat cu resortul de profil din cadrul Guvernului Romaniei si al guvernelor tarilor in care se afla femei romane

* sa promoveze realizarile membrilor sai
* sa reprezinte in relatiile cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale romane, europene si internationale proiectele si programele specifice Uniunii pe care membri sai le propun
* sa participe la imbunatatirea legislatiei in vigoare (norme si specificatii)
* sa initieze si conduca orice alte actiuni legate de obiectivele si scopurile Uniunii cu permisiunea BD.

Capitolul III. Patrimoniul asociatiei

Art. 9. – Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din suma depusa de membrii fondatori ai acesteia care va consta din $100.00 de persoana.
Art. 10 – In contul patrimoniului asociatia poate primi donatii sau contributii de la persoane juridice sau fizice.

Art. 11. – Veniturile organizatiei
Veniturile pot fi realizate din: cotizatiile (cuantumul si modul de colectare se va stabili la Congresul de constituire) / donatiile membrilor; donatii, sponsorari sau venituri rezultate din activitati economice directe; venituri provenite din granturi, din participari la proiecte internationale ; In acest sens, organizatia
poate primi legate, granturi, subventii, sponsorizari, donatii, burse si alte fonduri. Sursele lor pot fi persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, donatori (membri sau nemembri), alte organizatii neguvernamentale romanesti, autoritatile guvernamentale locale sau centrale, institutii, organizatii umanitare si caritabile, societati comerciale, alte institutii guvernamentale sau neguvernamentale internationale.
Art. 12. – Uniunea poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al organizatiei.

Capitolul IV. Membrii UNIFERO

Art. 13. – Membri ai Uniunii pot fi femei, barbati si tineri de orice cetatenie precum si organizatii si persoane individuale, care respecta Statutul ei.
Art.14. – Persoanele care au merite deosebite in sustinerea si atingerea telurilor promovate de Uniune pot deveni membri de onoare, prin votul membrilor, la propunerea Biroului Director BD.
Art. 15. – Calitatea de membru se aproba de catre BD, in baza unei cereri de adeziune insotita de o scrisoare de motivare si de un CV.
15.a. Pierderea calitatii de membru al Uniunii se poate face prin
:

 • Demisie

 • Absente de la activitatile organizatiei (doua)

 • Neplata cotizatiei anuale

 • Excludere pentru nerespectarea statutului UNIFERO si pentru abateri repetate, la propunerea si in baza aprobarii BD. Persoana exclusa are dreptul sa conteste decizia, adresindu-se in scris BD in termen de 10 zile.

15. b. BD poate decide sistarea activitatii unui membru si pana la intrunirea la Conferintele anuale.
Art. 16. – Drepturile membrilor Uniunii
Sa aiba acces la resursele organizatorice ale UNIFERO, beneficiind de orice forma de sprijin acordat de aceasta.
Sa participe la intrunirile Conferintei Anuale (A.G.), sa aleaga si sa fie alesi la toate nivelele, sa participe activ la viata de organizatie

Sa participe la activitati organizate de Uniune sau de organizatii similare din strainatate si din tara (ateliere, simpozioane, conferinte, schimburi de experienta, etc.)
Art. 17. – Obligatiile membrilor UNIFERO
Sa respecte litera si spiritul Statutului.
Sa plateasca la timp taxa de inscriere si cotizatia anuala.
Sa promoveze principiile si scopurile organizatiei si cooptarea de noi membri
Sa promoveze relatiile pozitive intre membrii organizatiei.
Sa nu foloseasca insemnele si numele organizatiei fara aprobarea scrisa a BD si a Presedintelui.

Capitolul V. Conducerea organizatiei

Art. 18. – Adunarea generala
18.a. Adunarea generala (A.G.), constituita din toti membrii organizatiei, se intruneste in fiecare an in sesiuni ordinare cu ocazia Conferintelor la care participa si ne membri.

 • Problemele administrative ale organizatiei se discuta in cadrul unei sectiuni deschise doar membrilor acesteia.

 • Sesiunile extraordinare vor avea loc la solicitarea BD, a Comisiei de Cenzori, sau a 1/3 din membri organizatiei. La ele vor participa reprezentanti desemnati ai filialelor si sucursalelor UNIFERO

18.b. Data, ora, locul si ordinea de zi cuprinzand si detalii cu privire la problemele in care urmeaza a fi luate hotarari prin vot, vor fi anuntate in scris, tuturor membrilor organizatiei UNIFERO, de catre Presedinte, in numele BD, cu cel putin doua saptamani inainte de data desfasurarii fiecarei Conferinte moment in care se aduna si toti membrii acesteia in adunare generala).

A.G. are urmatoarele atributii:
18.b.1. Aproba propunerile BD
Art. 19. – Biroul Director
Biroul Director (BD) este organul executiv de conducere al Uniunii, format din: Presedinte, Secretarul General, Secretar General Adjunct si responsabilii de departamente si de fundatii, filiale si sucursale (un numar impar).
Biroul Director
are urmatoarele atributii:
a. asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre sedintele adunarii generale, luind decizii si actionand pe baza de vot al majoritatii membrilor BD prezenti la sedintele respective (in caz de egalitate, votul presedintelui se dubleaza)
b. propune obiectivele pentru perioadele dintre intrunirile anuale / conferinte ale Uniunii, si realizeaza punerea in aplicare a
planului de activitati al organizatiei
c. numeste reprezentanti pe langa autoritatile guvernamentale internationale si romane
d. propune stabilirea filialelor in toate zonele geografice ale lumii

e. decide afilierea si conditiile de afiliere la alte organizatii
f. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei

g. aproba sau respinge aderarea la asociatie a persoanelor fizice sau juridice, si propune excluderea din asociatie
h. asigura intocmirea si prezentarea in adunarea generala la Conferintele anuale a raportului de activitate pe perioada anterioara, a executarii bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei, a bilantului contabil, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului programelor asociatiei pentru perioada urmatoare, pe care le supune spre avizare Presedintelui pentru a fi prezentate in cadrul Conferintei anuale;
i. Biroul Director isi desfasoara activitatea in mod curent prin intilniri saptaminale pe net. Deciziile Biroului Director se iau cu votul a jumatate + 1 din cei prezenti sau pana la data limita de votare stabilita
j. hotaraste cu majoritate de 2/3 convocarea extraordinara a membrilor BD
k. stabileste numarul de voturi pe care il are fiecare organizatie membra a Uniunii.

Presedintele (voteaza) are urmatoarele atributii:
a. Imediat dupa anuntarea rezultatului votului, Presedintele propune si supune aprobarii numele colaboratorilor pentru posturile de Secretar General, ai membrilor BD si ai responsabililor de departamente.
b. Prezideaza intrunirile BD, raspunzind de activitatea acestuia; raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor

c.
Presedintele Uniunii reprezinta organizatia in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu terti, in evenimente importante, in fata organizatiilor internationale si in Romania.
d. Avizeaza raportul activitatii organizatiei pe perioada anterioara, bilantul contabil (bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada anterioara), proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul activitatilor organizatiei pe perioada urmatoare, supunindu-le aprobarii BD.

Secretarul General, Secretarul (ii) General Adjunct(i) si Secretariatul (voteaza)

 • In decurs de maximum treizeci de zile dupa alegere, Secretarul General numeste pe Secretarul General Adjunct, pe ceilalti membri ai Secretariatului si le repartizeaza atributiile.

 • Secretarul General tine locul Presedintelui in caz de absenta.

 • Coordoneaza activitatea BD, a departamentelor Uniunii precum si aplicarea deciziilor B.D.

 • Asigura redactarea documentelor care vor fi supuse dezbaterii B.D. si arhivarea tuturor documentelor

 • Se ocupa cu problemele de evidenta si circulatie a informatiei si este responsabil pentru strangerea de fonduri si pentru redactarea cererilor de finantare si granturi.

 • Redacteaza proiectul raportului anual si il supune aprobarii BD

 • Elaboreaza si supune aprobarii BD regulamentul de ordine al organizatiei

 • Prezinta BD un raport anual scris inaintea fiecarei intalniri, informand membri asupra problemelor curente, activitatilor in desfasurare in prezent, si coordoneaza elaborarea planului de activitati pe perioada urmatoare.

Responsabilii de Departamente coordoneaza actiunile acestora (voteaza)
Trezorierul sau Responsabilul Departamentului financiar- contabil (voteaza) (are activitate temporara) este numit de Presedinte si intocmeste raportul executarii bugetului de venituri si cheltuieli; in colaborare cu BD intocmeste proiectul de venituri si cheltuieli si le supune Presedintelui spre avizare.

Art. 20. Pe linga Biroul Director va functiona si o sectiune de consilieri / membri onorifici (nu voteaza)
Art. 21. – Comisia de cenzori (nu voteaza)
21.a. Controlul gestiunii patrimoniului asociatiei este asigurat de trei Cenzori, alesi de BD dintre membrii Uniunii.
2
1.b. Comisia de cenzori certifica bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli, in vederea supunerii acestora spre aprobare BD si propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.
2
1.c. Comisia de cenzori poate solicita, cu acordul scris a cel putin doi dintre membrii sai, convocarea extraordinara a reprezentantilor Uniunii pentru a semnala o eventiuala gestiunea incorecta a patrimoniului asociatiei de catre consiliul de administratie.
21.d. Comisia de Cenzori verifica in mod curent operativ diferite aspecte finaciar contabile, inclusiv la sesizarea oricarui membru si propune BD masuri pentru remediere.
21. e –
Comisia de Etica se compune dintr-un numar de 3 membri: Se infinteaza pentru a contribui la armonizarea relatiilor dintre membri. Comisia de etica va interveni acolo unde limbajul verbal sau scris va cuprinde denigrari si atac la persoana si cand comportamentul unui membru individual / organizatie devine nociv Uniunii. Sanctiunile propuse de Comisie pot fi de la vot de blam public, suspendarea de pe lista de discutii, si pina la excluderea persoanei/organizatiei din Uniune. Propunerile trebuie votate de Biroul Director. Membrul sanctionat poate face recurs catre A.G.
Art. 22. Departamente
Departamentele realizeaza functiile de specialitate ale organizatiei.
Pentru punerea in practica a obiectivelor ei, Uniunea va avea departamente (cum ar fi cele de mai jos) care isi vor incepe activitatea pe masura necesitatilor si a identificarii persoanelor corespunzatoare:
a. Asistenta si Programe (pentru toate categoriile de beneficiare mentionate anterior)
b. Logistica si adunare de fonduri
c. Scriere de proiecte / granturi
d. Documentare
e. Relatii internationale – organizatii internationale, intercomunitare/guverne; Legatura cu organismele de stat internationale si romanesti, cu organizatii cu interes similar si comunitati romanesti de peste hotare

f. Organizare/Logistica
g. Tineret
h. Educatie / civilizatie / cultura
i. Nivel de trai / afaceri pentru femei

j. Imagine/Purtator de Cuvint /PR
k. Financiar/Contabilitate
l. Ecologie si mediu
m. Afaceri
n. Departament Juridic

Art. 23. O Filiala se poate dizolva la propunerea BD si ca urmare a votului a 2/3 din BD . In termen de 15 zile de le data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 24. In cazul dizolvarii organizatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu pot fi transmise catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator, metodologia de transmitere urmand a fi stabilita de BD al Uniunii prin actul prin care se hotaraste incetarea activitatii.

Capitolul VI : REPREZENTANTE, FUNDATII, FILIALE si SUCURSALE UNIFERO

Art. 25. Uniunea poate avea Reprezentante, fundatii, filiale si sucursale in Romania si in lume. Reprezentantele, fundatiile si filialele UNIFERO vor avea personalitate jurídica si isi vor desfasura activitatea dupa Statutul UNIFERO Inc. si in conformitate cu statutul propriu creat in baza acestuia si aprobat de BD.
Art. 26. Reprezentantele, fundatiile, filialele si sucursalele se infiinteaza, numesc si functioneaza pe baza propunerilor si deciziilor BD.

 

Aprobat in sedinta din 25 martie, 2007 si amendat in 2015

Presedinte si Fondator:

Prof. Smaranda LIVESCU

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”10″ background_color=”#fef1df” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”#e75809″ counter_label=”Vizitatori la articol” today_cnt_label=”Vizitatori azi” global_cnt_label=”Total:” border_color=”#e49932″ border_style=”double” padding=”5″ width=”250″ global=”true” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]