skip to Main Content

Viena – Rezoluție Conferința 2013

Uniunea Internațională a Femeilor Române

Cea de a VI-a Conferință Internațională a UNIFERO,

Viena, 9-12 mai 2013

REZOLUȚIE

Participantele și participanții reuniți în cadrul Conferinței Internaționale UNIFERO Inc., Viena 9-12 mai 2013, desfășurată pe tema „Femeile române, cetățeni globali, ambasadori ai vieții și păcii tuturor. Pentru șanse egale prin educație într-o Europă unită”, au dezbătut cele mai importante probleme cu care se confruntă femeile române din țară și dinafara granițelor. Activitățile desfășurate au fost un prilej de cunoaștere reciprocă, de întărire a relațiilor menite să contribuie la mai bună informare a situațiilor concrete și a activității unor organizații preocupate de promovarea valorilor feminine românești, de ridicarea standardului de viață al femeilor române si nu numai.

Participanții se pronunță pentru următoarele demersuri care să stea în atenția UNIFERO, dar și a instituțiilor și organismelor de stat responsabile pe diferite domenii:

În plan organizatoric:

 • Sprijinirea organizării activităților UNIFERO prin implicarea unui număr mai mare de membri ai organizației și voluntari;
 • Atragerea de sprijin financiar din partea unor oameni de afaceri români din țară și din străinătate
 • Promovarea, sprijinul şi dezvoltarea relaţiilor cu/dintre organizaţii sau asociaţii ale românilor din Diaspora.

În plan social:

 • Susținerea de către statul român a drepturilor femeilor române, a tuturor cetățenilor români, aflați înafara granițelor țării, dar și pe teritoriul acesteia;
 • Implementarea de urgenţă, de către statul roman, a unui program care să depisteze şi să rezolve cazurile familiilor în care există copii, tinere şi tineri care nu au documente / Certificate de naştere (denumiţi “copii invizibili”);
 • Recunoașterea și promovarea valorilor autentice în toate domeniile de activitate;
 • Promovarea prin concurs şi pe bază de experienţă reală a unui număr mai mare de femei în posturi decizionale în viața politică;
 • Prezentarea obiectivă a realității românești în mass-media internă și internațională;
 • Informarea obiectivă a societății românești despre situația și problemele românilor din diaspora;
 • Desfășurarea si sustinerea unor proiecte comune cu ONG-uri sau alte instituții din România și țările unde locuiesc și muncesc români, în vederea combaterii traficului uman, al violenței, discriminării și abuzurilor, pentru păstrarea identității prin cultura și limba națională, pentru promovarea unei imagini pozitive a românilor şi României;
 • Sprijinirea familiei tradiționale; organizarea unor programe complexe pentru familiile aflate în dificultate (familii monoparentale, familii din care lipsesc părinții – sau numai un părinte – aflați la muncă în străinătate, familii cu venituri reduse). Acest sprijin să se manifeste pe plan economic, dar și prin consiliere psihologică, juridică, sprijin în găsirea de locuri de muncă, etc.
 • Simplificarea procedurilor de acreditare a unor asociații, agenții, societăți, care să susţină, să promoveze și să valorifice activitățile specifice ale femeilor din zonele rurale;
 • Promovarea activităților de voluntariat şi a unor programe de pregătire a voluntarilor pe diverse domenii.


În domeniul educației:

 • Organizarea de programe complexe pentru integrarea copiilor problemă în colectivități;
 • Extinderea programului after-school;
 • Evaluarea elevilor pentru repartizare în clase adecvate;
 • Punerea in valoare si utilizarea aptitudinilor, a abilităţilor și disponibilităților copiilor prin programe extracurriculare și extrașcolare;
 • Reevaluarea tematicilor şi schemelor de programe ale TV (în special ale televiziunii publice) în vederea realizării unui echilibru între tipurile de producții oferite, pentru a nu afecta în mod negativ gustul public și, în special, educația tineretului;
 • Asigurarea asistenței medicale și psihologice în toate școlile (sau pe grupe de școli), in orase dar mai ales în mediul rural;
 • Îmbunătățirea activității de consiliere specializată şi de implicare a părinților pentru eficientizarea relației școală-familie-societate, în vederea unirii eforturilor comune pentru educarea copiilor și tinerilor în spiritul valorilor morale și culturale autentice, a toleranței și respectului față de semeni.

Participanții la cea de a VI-a Conferință Internațională UNIFERO își exprimă încrederea că societatea românească și societățile în care trăiesc și muncesc femeile române vor găsi căi de rezolvare a tuturor problemelor cu care se confruntă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale tuturor femeilor și a creșterii aportului acestora laasoigurarea unui nivel superior de viață a întregii lumi.

Biroul Director al UNIFERO Inc.